• europages
  • >
  • 企业 - 供货商 - 服务商
  • >
  • 凝结硅

结果来自

凝结硅

波兰葛尔若维尔科波斯基及卢布斯卡省
  1. FABRYKA DOMOW PREFADOM SP Z O O

    波兰

    FABRYKA DOMOW PREFADOM SP Z O O, 公司是一家成立於 制造商/生产商, 混凝土产品和房屋建筑用烧结砖. 它同時從事 道路—建筑材料, 平板—混凝土, 道路—建筑材料, 和 平板—混凝土 行業. 該公司位於 Gorzow Wielkopolski, 波兰的.